Meedenken over plan voor herontwikkeling

JeeGee Vastgoed werkte de afgelopen maanden een plan uit voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein, dat past bij de wensen en behoeften van de omgeving. Op basis van een constructieve dialoog met vooral direct omwonenden zijn in deze uitwerking veel door hen ingebrachte oplossingsrichtingen verwerkt. Met het beoogde scenario voor de herontwikkeling waarop het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd, verwachten wij dan ook tegemoet te komen aan wensen, behoeften en zorgen van omwonenden. Het is nu aan de gemeente om dit ontwerpbestemmingsplan te beoordelen.

Hieronder een beknopte weergave van het participatieproces dat eind maart 2022 is afgerond.

Verloop participatieproces

JeeGee Vastgoed startte in het najaar van 2021 het participatietraject op met werkateliers voor direct omwonenden en botenloodseigenaren. Tijdens deze ateliers - op 1, 3, 4 en 9 november 2021 - gingen wij in gesprek over verschillende scenario's (scenario A, B en C) voor de invulling van het Plashoeve-terrein. Ook ontvingen wij namens de verschillende bewonersgroepen een Programma van Eisen Omwonenden Terrein de Plashoeve d.d. 24 oktober 2021.

Op basis van dit programma van eisen en de opbrengsten van deze werkateliers heeft JeeGee Vastgoed één scenario voor de beoogde herontwikkeling verder uitgewerkt. Over dit scenario zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de woordvoerders Herontwikkeling Plashoeve-terrein. Deze woordvoerders vertegenwoordigen de omwonenden van de beoogde herontwikkeling.

In december 2021 is een aangescherpt scenario D met omwonenden (en via deze website met de brede omgeving) gedeeld. Omwonenden kregen daarbij de gelegenheid om een reactie te geven op dit scenario. U kunt hier de uitkomsten van de werkateliers en hier het in december 2021 gedeelde voorkeursscenario D bekijken.

De gebundelde feedback vanuit bewoners was vervolgens onderwerp van gesprek tijdens meerdere constructieve overleggen tussen JeeGee Vastgoed en de woordvoerders. Mede op basis van de ontvangen feedback (zowel op basis van de enquête als tijdens de overleggen daarna) is het scenario stapsgewijs verder uitgewerkt.

Eind februari was het uitgewerkte scenario gereed en kreeg de omgeving nogmaals gelegenheid om een reactie te geven.

Bekijk hier het uitgewerkte scenario D met toelichting.

Bekijk hier een overzicht met vragen en antwoorden over plan Waterfront Vinkeveen.

De feedback die het projectteam begin maart 2022 van belanghebbenden heeft ontvangen, leidt niet tot veranderingen in het uitgewerkte scenario D. JeeGee Vastgoed concludeerde daarom dat het scenario voor de herontwikkeling voldoende gereed was voor het indienen van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente De Ronde Venen. Daarmee is het participatieproces afgerond.

De initiatiefnemer JeeGee Vastgoed en de projectpartners kijken terug op een intensief en vruchtbaar participatietraject en bedanken belanghebbenden voor hun inbreng.

‘Het ontwerp voor Waterfront Vinkeveen maken wij graag samen met u. Zo ontstaat er een plan dat past bij de omgeving.’

Tijdlijn

2021
Q2
 • startgesprekken omgeving
Q3
 • ontwikkelen concept-schetsontwerp
 • indienen principeverzoek beleidskaders
Q4
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • ontwikkelen voorlopig ontwerp
2022
Q1
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • uitwerken voorlopig ontwerp (VO)
Q2
 • indienen ontwerpbestemmingsplan  
Q3
 • reactie gemeente ontwerpbestemmingsplan
Q4
 • verdere uitwerking plan
2023
Q1
 • start formele procedure
Q2
 • voorbereiding technische uitwerking plan
Q3
 • voorbereiding verkoop woningen

Open en transparant

Gedurende het hele proces communiceren wij op structurele basis over het project en het verloop ervan. Hierin zijn wij open en transparant. Niet alleen via deze website en sociale media, maar ook via onze nieuwsbrieven. Korte lijnen vinden wij belangrijk. Blijft u graag op de hoogte van het project? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.