Proces

JeeGee Vastgoed werkt een plan uit voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein uit, dat past bij de wensen en behoeften van de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een beter ontwerp en een breed gedragen resultaat oplevert. Daarom nodigen wij iedereen die dat wil uit, om met ons mee te denken over het plan Waterfront Vinkeveen.

In  december 2023 dienden we het ontwerpbestemmingsplan in. Op 19 december 2023 besloot het college van B&W van de gemeente de Ronde Venen dat dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan wordt gelegd zodat iedereen kennis kan nemen van het plan. Na de formele inspraakperiode wordt de omgevingsvergunning ingediend. Na afgifte van deze vergunning en na een succesvolle verkoop, kan de realisatie van het project van start gaan. Naar alle waarschijnlijkheid start de verkoop in het tweede kwartaal van 2024.

Bekijk hier de beschrijving van het ingediende (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan.

Bekijk hier de situatieschets van het ingediende (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan.

Bekijk hier een overzicht met vragen en antwoorden over het ingediende ontwerpbestemmingsplan.


Verloop participatieproces in 2021- 2022

JeeGee Vastgoed startte in het najaar van 2021 het participatietraject op met werkateliers voor direct omwonenden en botenloodseigenaren. Tijdens deze ateliers - op 1, 3, 4 en 9 november 2021 - gingen wij in gesprek over verschillende scenario's (scenario A, B en C) voor de invulling van het Plashoeve-terrein. Ook ontvingen wij namens de verschillende bewonersgroepen een Programma van Eisen Omwonenden Terrein de Plashoeve d.d. 24 oktober 2021.

Op basis van dit programma van eisen en de opbrengsten van deze werkateliers heeft JeeGee Vastgoed één scenario voor de beoogde herontwikkeling verder uitgewerkt. Over dit scenario zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de woordvoerders Herontwikkeling Plashoeve-terrein. Deze woordvoerders vertegenwoordigen de omwonenden van de beoogde herontwikkeling.
In december 2021 is het scenario met omwonenden (en via deze website met de brede omgeving) gedeeld. Omwonenden kregen daarbij de gelegenheid om een reactie te geven op dit scenario.

U kunt hier de uitkomsten van de werkateliers en hier het in december 2021 gedeelde voorkeursscenario D bekijken.

De gebundelde feedback vanuit bewoners was vervolgens onderwerp van gesprek tijdens meerdere constructieve overleggen tussen JeeGee Vastgoed en de woordvoerders. Mede op basis van de ontvangen feedback (zowel op basis van de enquête als tijdens de overleggen daarna) hebben wij het scenario stapsgewijs verder uitgewerkt. In maart 2022 dienden we dit uitgewerkte scenario in bij de gemeente De Ronde Venen.

‘Het ontwerp voor Waterfront Vinkeveen maken wij graag samen met u. Zo ontstaat er een plan dat past bij de omgeving.’

Tijdlijn

Q2
 • startgesprekken omgeving
Q3
 • ontwikkelen concept-schetsontwerp
 • indienen principeverzoek beleidskaders
Q4
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • ontwikkelen voorlopig ontwerp (VO)

2021

Q1
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • uitwerken voorlopig ontwerp (VO)
Q2
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • indienen ontwerpbestemmingsplan
Q3
 • verdere uitwerking plan
Q4
 • verdere uitwerking plan;

2022

Q1
 • verdere uitwerking plan
Q2
 • verdere uitwerking plan 
Q3
 • verdere uitwerking plan
Q4
 • verdiepingsgesprekken omgeving
 • indienen aangepast ontwerpbestemmingsplan

2023

Q1
 • start formele procedure

2024

Open en transparante communicatie

Gedurende het hele proces communiceren wij op structurele basis over het project en het verloop ervan. Hierin zijn wij open en transparant. Niet alleen via deze website en sociale media, maar ook via onze nieuwsbrieven. Korte lijnen vinden wij belangrijk. Blijft u graag op de hoogte van het project? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.